Kultúraonline logo
facebook twitter RSS

VÍG PRESSER 50 - Presser Gábor szerzői estje a Vígszínházban - Jegyek és fellépők itt!

2023.03.02 kovacsad

VÍG PRESSER 50 - Presser Gábor szerzői estje a Vígszínházban - Jegyek és fellépők itt!

Már­ci­us 25-én dél­után és este Víg-Pres­ser-50 cím­mel víg­szín­há­zi da­la­i­ból ad kon­cer­tet Pres­ser Gábor a tár­su­lat mű­vé­sze­i­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel.

Ötven évvel ez­előtt, 1973. már­ci­us 2-án mu­tat­tuk be a Víg­szín­ház­ban Déry Tibor Kép­zelt ri­port egy ame­ri­kai pop­fesz­ti­vál­ról című kis­re­gé­nyé­nek zenés adap­tá­ci­ó­ját Pres­ser Gábor ze­né­jé­vel és Ada­mis Anna dal­szö­ve­ge­i­vel. Ezzel a kul­ti­kus elő­adás­sal kez­dő­dött Pres­ser Gábor és a Víg­szín­ház közös tör­té­ne­te, mely­nek olyan da­ra­bo­kat kö­szön­he­tünk, mint a Jó estét nyár, jó estét sze­re­lem, a Har­minc­éves va­gyok, a Szent Ist­ván körút 14., a Túl a Ma­szat-he­gyen és A pad­lás. Már­ci­us 25-én dél­után és este Víg-Pres­ser-50 cím­mel víg­szín­há­zi da­la­i­ból ad kon­cer­tet Pres­ser Gábor a tár­su­lat mű­vé­sze­i­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel.

Az el­múlt 50 évben Pres­ser Gábor a Víg­szín­ház szám­ta­lan elő­adá­sá­hoz írt zenét, je­len­leg a Pi­nok­kió új zenés adap­tá­ci­ó­ján dol­go­zik. A Víg-Pres­ser-50 kon­cer­ten olyan dalok is hall­ha­tó­ak lesz­nek, mint a Szent Ist­ván kör­úti álom, a Vin­né­lek, a Hány cé­du­la egy élet, a Jó estét nyár, a Kicsi görög, va­la­mint min­den idők egyik leg­si­ke­re­sebb és leg­töb­bet ját­szott, ma­gyar szer­zők által írt zenés szín­pa­di mű­vé­ből, a Víg­szín­ház­ban az 1048. elő­adá­sá­nál tartó A pad­lás­ból a Fény­év tá­vol­ság. A Víg­szín­ház tár­su­la­tá­ból Pres­ser Gábor mel­lett An­tó­ci Do­rottya, Ba­lá­zso­vits Edit, Csapó At­ti­la, Ha­lász Judit, He­ge­dűs D. Géza, Hegyi Bar­ba­ra, Igó Éva, Kern And­rás, Már­kus Luca, Med­vecz­ky Ba­lázs, Orosz Ákos, Rad­nay Csil­la, Ru­dolf Péter, Szán­tó Ba­lázs, Szi­lá­gyi Csen­ge, Var­ga-Já­ró Sára e.h. és Wun­der­lich Jó­zsef lép­nek szín­pad­ra. Az esten, me­lyet Valló Péter ren­dez, a Víg­szín­ház szín­pa­dán is nézők ülnek majd, kö­rül­vé­ve a zon­go­rát.

A kon­cer­tek­re a jegy­ér­té­ke­sí­tés már­ci­us 3-án 10 óra­kor kez­dő­dik. Jegyárak és jegyvásárlás itt!

„Régi fiú va­gyok a szín­ház­ban. Ennyi év­ti­ze­den át csak a sze­re­lem tart­hat egy mun­ka­he­lyen” – me­sél­te ko­ráb­ban Pres­ser Gábor, a Víg­szín­ház zenei ve­ze­tő­je, meg­annyi em­lé­ke­ze­tes elő­adás, le­gen­dás siker al­ko­tó­ja, meg­ál­mo­dó­ja, ze­ne­szer­ző­je. Első szín­há­zi mun­ká­ja a Kép­zelt ri­port egy ame­ri­kai pop­fesz­ti­vál­ról volt. Déry Tibor kis­re­gé­nyét Pós Sán­dor al­kal­maz­ta szín­pad­ra, ze­né­jét Pres­ser Gábor, dal­szö­ve­ge­it Ada­mis Anna sze­rez­te. A kul­ti­kus elő­adás nem­csak té­ma­fel­ve­té­se­i­ben – ki­re­kesz­tett­ség, erő­szak, más­ság, az emig­rán­sok ta­laj­vesz­tett­sé­ge, a fi­a­ta­lok út­ke­re­sé­se – dön­tö­ge­tett ta­bu­kat, hanem a szín­ház vi­lá­gá­ba emel­te az ak­ko­ri­ban in­kább til­tott, mint tűrt vagy tá­mo­ga­tott rock­ze­nét. A Víg­szín­ház tár­su­la­ta Mar­ton Lász­ló ren­de­zé­sé­ben tíz évig ját­szot­ta az elő­adást, és több eu­ró­pai nagy­vá­ros­ban is nagy si­ker­rel ven­dég­sze­re­pel­tek. A Kép­zelt ri­port si­ke­re után 1975-ben mu­tat­ták be a Har­minc­éves va­gyok című mu­si­calt, majd 1978-ban Vár­ko­nyi Zol­tán zenei ve­ze­tő­vé ne­vez­te ki Pres­ser Gá­bort, aki így em­lé­ke­zett vissza Vár­ko­nyi gesz­tu­sá­ra: „Bécs­ben lép­tünk fel egy ka­ma­ra­es­ten, az elő­adás után Kern „szó­ló­est­jé­re” gyűl­tünk össze az egyik ho­tel­szo­bá­ban. And­ris el­kez­dett du­mál­ni, hü­lyés­ked­ni, pa­ro­di­zál­ni és min­den­ki zo­ko­gott a rö­hö­gés­től. Vár­ko­nyi is ott volt, és ami­kor végül el­kö­szön­tünk, akkor azt mond­ta ott, a szál­lo­da fo­lyo­só­ján: „Azt gon­dol­tam, hogy hol­nap, ami­kor Pest­re érünk ki­ne­ve­zem magát zenei ve­ze­tő­nek... Na jó éj­sza­kát!"
Ez is érdekelhet

 

CSATLAKOZZ HOZZÁNK


Neked ajánljuk
LEGÚJABB VIDEÓK
Játék
HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Ha feliratkozol hetente elküldjük neked a legfrissebb cikkeket.

Neved*:
E-mail címed*:
 

EZT OLVASTAD

Médiaajánlat   Impresszum - kontakt   Adatvédelem   © Minden jog fenntartva - KultúraOnline.hu 2011-2024